Hướng dẫn thêm nhanh sản phẩm PLU cho dòng cân điện tử PC Scale của DIGI:

EX: Thêm mã PLU sản phẩm mới cho cân SM-5300


1, Trên màn hình cân điện tử, chọn phím MENU ảo hoặc thao tác trên

bàn phím vật lý để vào menu setup:

- Nút MENU ảo trên màn hình

- Ấn lần lượt 2 phím  trên bàn phím vật lý


2, Sau khi vào menu cấu hình của cân, chọn PROGRAMMING


3, Tiếp tục chọn PLU để vào modun quản lý sản phẩm cân điện tử


4, Trong danh sách sản phẩm chọn PLU trong danh sách để sửa.

 

 

5, Muốn sửa nhanh sản phẩm hoặc thêm mới sản phẩm nhập mã

PLU vào ô góc phải. VD: PLU 88888

 

6, Nếu mã PLU nhập vào chưa có trong danh sách, cân sẽ hỏi có

muốn tạo mới mã PLU, chọn YES nếu tạo mã PLU mới.

 

7, Ở giao diện PLU/ITEM

Tab ITEM

- Mã PLU (đã tạo ở trên).
- NAME : tên sản phẩm cần tạo
- 2nd Name: tên sản phẩm dòng thứ 2 ( nếu có, có thể để trống)
- U.Price: Giá sản phẩm

Tab LABEL
- BARCODE : (chọn barcode mặc định F1F2 CCCCC XXXXX CD)
- USE BY DATE : hạn sử dụng của sản phẩm (VD: Hạn sử dụng

= 0 là ngày hiện tại, 1 : là ngày hiện tại + thêm 1 ngày)

- PACK BY DATE : ngày đóng gói (mặc định là ngày hiện tại).

Sau khi nhập xong thông tin PLU sản phẩm, chọn SAVE để lưu lại.

 

8, Quay lại giao diện cân điện tử, kiểm tra PLU vừa tạo và in tem cân điện tử.

 

Hoàn thành tạo mới / sửa sản phẩm PLU của dòng cân điện tử DIGI PC Scale.