Quản lý Kho bằng PDA

Giải pháp Phần mềm OneES Inventory là giải pháp quản lý kho bằng mã vạch phù hợp với khách hàng SME với độ linh hoạt cao và dễ tích hợp. Hệ thống gồm Module OneES BOManager cho việc Quản lý Mặt hàng; Quản lý xuất-nhập-chuyển-kiểm kê-điều chỉnh kho; Thiết kế, In nhãn barcode và Module OneES PDA cho các nghiệp vụ kho trên máy cầm tay PDA