Quản lý FoodCourt

Giải pháp Phần mềm WizPOS là giải pháp tổng thể cho việc quản lý kinh doanh chuỗi FoodCourt - Khu ăn uống tự chọn, Canteen,...từ hệ thống Quản lý chuỗi WizPOS HQManager đến hệ thống Quản lý Kinh doanh tại từng FoodCourt WizPOS BOManager và Quản lý Bán hàng, Bán thẻ thanh toán trên máy POS, Kiosk