Quản lý Siêu thị, Cửa hàng

Giải pháp Phần mềm OneES là giải pháp tổng thể cho việc quản lý kinh doanh chuỗi Siêu thị, Cửa hàng thực phẩm,...từ hệ thống Quản lý chuỗi OneES HQManager đến hệ thống Quản lý Kinh doanh tại từng Siêu thị OneES BOManager và Quản lý Bán hàng trên máy POS, Kiosk, PDA/Tablet,...