Là hệ thống Phần mềm quản lý chuỗi nhà hàng tại trụ sở và kết nối với Chuỗi nhà hàng thông qua đường truyền Internet WAN. Người quản lý có thể cấu hình tạo món, chính sách giá bán, khuyến mãi,... và Theo dõi báo cáo doanh số, tồn kho,... cũng như Quản lý Member, Chính sách marketing tập trung tại Trụ sở