Đầu Đọc Thẻ Từ FEC MSR213U

  • Đọc thẻ từ 03 x tracks
  • Giao tiếp USB 2.0