Có lỗi xảy ra trong quá trình thao tác.
Vui lòng thử lại hoặc sử dụng chức năng liên hệ để thông báo cho người quản trị trang web biết.
Quay về trang chủ
System.InvalidOperationException: Sequence contains no elements
  at System.Linq.Enumerable.First[TSource](IEnumerable`1 source)
  at System.Data.Entity.Core.Objects.ELinq.ObjectQueryProvider.<GetElementFunction>b__0[TResult](IEnumerable`1 sequence)
  at System.Data.Entity.Core.Objects.ELinq.ObjectQueryProvider.ExecuteSingle[TResult](IEnumerable`1 query, Expression queryRoot)
  at System.Data.Entity.Core.Objects.ELinq.ObjectQueryProvider.System.Linq.IQueryProvider.Execute[TResult](Expression expression)
  at System.Data.Entity.Internal.Linq.DbQueryProvider.Execute[TResult](Expression expression)
  at System.Linq.Queryable.First[TSource](IQueryable`1 source, Expression`1 predicate)
  at H.FO.Core.Services.ProductService.GetProductDetail(Int64 id, String routeName)
  at H.FO.Models.ProductDetailViewModel.LoadData()
  at H.FO.Controllers.ProductController.ProductDetail()
  at lambda_method(Closure , ControllerBase , Object[] )
  at System.Web.Mvc.ActionMethodDispatcher.Execute(ControllerBase controller, Object[] parameters)
  at System.Web.Mvc.ReflectedActionDescriptor.Execute(ControllerContext controllerContext, IDictionary`2 parameters)
  at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionMethod(ControllerContext controllerContext, ActionDescriptor actionDescriptor, IDictionary`2 parameters)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.<BeginInvokeSynchronousActionMethod>b__39(IAsyncResult asyncResult, ActionInvocation innerInvokeState)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncResult`2.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncResultBase`1.End()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.EndInvokeActionMethod(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.<InvokeActionMethodFilterAsynchronouslyRecursive>b__3d()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.<>c__DisplayClass46.<InvokeActionMethodFilterAsynchronouslyRecursive>b__3f()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.<>c__DisplayClass33.<BeginInvokeActionMethodWithFilters>b__32(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncResult`1.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncResultBase`1.End()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.EndInvokeActionMethodWithFilters(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.<>c__DisplayClass21.<>c__DisplayClass2b.<BeginInvokeAction>b__1c()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.<>c__DisplayClass21.<BeginInvokeAction>b__1e(IAsyncResult asyncResult)

thrown in Controller: Product - Action: ProductDetail